Doktor | 2015. július. 14. 15:18
pic_1350568467_229

Kereszténység és szexualitás – csak tilalmak vannak?!

Hazánkban és Európában a legelterjedtebb vallás a kereszténység, amelyről sokaknak az a véleménye, hogy elutasítóan áll a szexhez. Sokan csak a vélt vagy valós  a tilalmakat ismerik vele kapcsolatban.A valóság azért jóval árnyaltabb… a zsidóság és a kereszténység szerint ugyanis a szex Istentől jövő ajándék – sőt, a szerelem Isten és a népe kapcsolatát ábrázolja.

A Biblia és a szex

A Teremtés könyve (Mózes első könyve) a kezdetek kezdetén  leszögezi:  a szex Isten akarata, és az volt már az emberiség ősállapotában (a  paradicsomban) is: ”Azután így szólt az Úristen: “Nem jó az embernek egyedül lennie! Alkotok neki segítőtársat, aki hozzá illő…. Ezért a férfi elhagyja apját és anyját és feleségéhez ragaszkodik, s a kettő egy test lesz. Mind az ember, mind az asszony meztelen volt, de nem szégyenkeztek egymás előtt. … Isten megteremtette az embert, saját képmására, az Isten képmására teremtette őt, férfinek és nőnek teremtette őket. Isten megáldotta őket, Isten szólt hozzájuk: “Legyetek termékenyek, szaporodjatok, töltsétek be a földet és vonjátok uralmatok alá.”

A  Példabeszédek könyvében  a következőt olvassuk: „Legyen a te forrásod áldott, és örvendezz a te ifjúságod feleségének. A szerelmes szarvas, és kedves zerge; az ő emlői elégítsenek meg téged minden időben, az ő szerelmében gyönyörködjél szüntelen.„

A középkor nagy katolikus teológusa, Aquinói Szent Tamás leszögezi: a Paradicsomban nem csak hogy eleve volt szex, de Éva és Ádám testi szerelme a  bűnbeesés előtt még sokkal élvezetesebb is volt, mint manapság, mert  még nem rontotta meg az önzés és a nemi identitás zavara… hát, asszem, sokan meglepődnek, hogy egy középkori szerzetes ilyen pozitívan állt a szexhez (persze csak elméletben).
De a pálmát kétségkívül az erősen erotikus Énekek Éneke viszi az Ószövetségből. Ha értelemhez hű fordításban lenne, valószínűleg csak 18-as karikával jelenhetne meg a benne levő igen erős részletek miatt (amiket  a kortársak nagyon  jól értettek…): „Csókoljon meg engem az ő szájának csókjaival; mert a te szerelmeid jobbak a bornál… Színmézet csepegnek a te ajkaid, én jegyesem, méz és tej van a te nyelved alatt, és a te ruháidnak illatja, mint a Libánusnak illatja.
“…Serkenj fel északi szél, és jőjj el déli szél, fújj az én kertemre, folyjanak annak drága illatú szerszámai, jőjjön el az én szerelmesem az ő kertébe, és egye annak drágalátos gyümölcsét.”

Majd le is vonja következtetést:
 „a te termeted hasonló a pálmafához, és a te emlőid a szőlőgerezdekhez. Azt mondom: felhágok a pálmafára, megfogom annak ágait: és lesznek a te emlőid, mint a szőlőnek gerezdei, és a te orrodnak illatja, mint az almának.” 
A „kedvesem fűszerkertjébe megyek”  kifejezést a korabeli emberek szintén nagyon jól értették… :)
Az Énekek éneke azért része a Szentírásnak, mert a szerelemben Isten és a népe kapcsolatát látják. Az Ószövetség sokszor az „ismerni”  szót használja a házastársi szeretkezésre („megismerte az ő házastársát és Évát”).

pic_1350568839_587A Biblia nem éppen egy prűd könyv. A szexualitás szinte összes létező fajtáját megemlíti, igaz nem mindet dicsérően (pl. állatos szexért kénköves eső hullott büntetésként). A Biblia számos hőse bonyolódik – akár házasságtörő – szerelmi kapcsolatokba. Legismertebb példa Dávid király, aki a férjes Betsabéval kavar – számos kalamajkát zúdítva saját és országa fejére, ráadásul korabeli celebként még jól be is égett az egész nép előtt, amikor Nátán próféta egy ügyes trükkel leleplezte…

Tehát a bibliai  álláspont kb. úgy összegezhető,
1) házasságon belül:  hajrá fiúk-lányok – mindent bele!
2) házasságon kívüli kapcsolatokról nincs jó véleménye (mert szerinte nem őszinték)
„És miért bujdosnál, fiam, az idegen után, és ölelnéd keblét az idegennek? Mert az Úrnak szemei előtt vannak mindenkinek útai, és minden ösvényeit ő rendeli. A maga álnokságai fogják meg az istentelent, és a saját bűnének köteleivel kötöztetik meg.” (Példabeszédek könyve )

Az Újszövetség sem igen tér el ettől, Pál apostol  maga önként vállalt szüzességben élt, de így ír: A férj adja meg a feleségének, amivel tartozik neki, és ugyanígy a feleség is a férjének.  
Nem a feleség rendelkezik a maga testével, hanem a férje. Hasonlóképpen a férj sem ura a maga testének, hanem a feleségét szolgálja. Ne tagadjátok meg a másiktól, hogy a testetekkel szolgáljatok neki! Kivéve, ha ebben előre megegyeztek, és akkor is csak egy ideig, hogy teljesen az imádkozással foglalkozzatok. Azután ismét legyetek együtt. Ezt azért tanácsolom, hogy a Sátán ne tudjon benneteket szexuális kívánságokkal kísérteni.
De mindezzel kedvezni akarok nektek, nem pedig parancsolni.
Szeretném, ha mindenki úgy élne, mint én! De Isten mindegyikünknek más-más ajándékot adott: az egyiknek ilyet, a másiknak másfélét.
Mert jobb házasságban élni, mint a szexuális kívánság tüzében égni.”   
„Test és bűn”  pic_1350569145_640Sokan félreértik a kereszténységnek a testhez és a bűnhöz való viszonyát (még ha e félreértésről nemegyszer a félresikerült  keresztény igemagyarázat  is tehet.)
A kereszténység nem elutasító a testtel szemben, mint számos vallás vagy filozófia.
Lényege szerint maga a világot teremtő Isten vállalta az emberi sorsot, amikor emberré lett és megszületett Názáreti Jézus személyében. Így végigélte az emberi sorsot minden nélkülözésével és a halállal együtt. A keresztény Isten volt kisbaba, és volt keresztre feszített haldokló – óriási különbség pl. a Koránban levő Allahhoz képest, aki nem igen keres közvetlen kapcsolatot teremtményeivel.Tehát Isten emberré lett, azaz testet öltött, míg a szabad akaratából gonosszá vált bukott angyal, a sátán, tisztán szellemi létező. Ez nagy különbség  a görög filozófia azon véleményével szemben, hogy az anyagi valóság  rossz dolog, a szellem pedig felsőbbrendű.
(Számos félreértést okoz, hogy magyarra  két különböző bibliai szót fordítanak „test” szóval, ebből az egyik negatív jelentésű, ezt helyesebb lenne „bukott emberi természetként” fordítani. A tulajdonképpen testet jelentő görög „szóma” szó viszont nem negatív a Bibliában!)Bűn és szex a kereszténység szerint

Szintén érdemes tisztázni, mi a „bűn”  a kereszténységben. Az eredeti szó „céltévesztést” jelent, nem pedig jogszabályok megsértését. Tehát az emberiség célt tévesztett, amióta az ősszülők, Ádám és Éva, engedetlenek voltak Istennel szemben, és szakítottak Vele. (Az allegorikus Ádám és Éva nevek jelentése:  „földből való”  és „minden élő anyja”)
Következményként azóta az emberiség „értelme elhomályosult, akarata rosszra hajló, szeretete töredékes”, mondja a kereszténység. Az emberiség e félresiklott és totál reménytelen állapotából csak az a menekülési útvonal, hogy maga a teremtő Isten is beleugrott a történelembe. Jó 2000 évvel ezelőtt valódi emberré vált (de bűntelen emberré), aki szeretetből osztozott a ránk váró halálban, föltámadásával pedig megmutatta az ember igazi célját.
A keresztény látásmód szerint az emberi faj bukása  a szexualitásra is erősen rányomja  a bélyegét, mivel az emberek önzők lettek.
Ezért azóta sérültté váltunk férfiként és nőként. Azaz azóta nem tudunk teljesen ép és tökéletes férfiak és nők lenni.
A teremtő Istennel való szakítás óta egyetlen nő sem lehet teljesen biztos benne, hogy az a férfi, akit beenged az életébe – sőt saját magába -, nem fogja-e őt a legmélyebb és legfájdalmasabb módon kihasználni és lelkileg összezúzni. Ugyanígy, egy férfi sem lehet biztos benne azóta, hogy őt férfiként egy nő tökéletesen tiszteli, elfogadja és befogadja, sem abban, hogy munkája sikeres lesz-e a világban.
Mivel a szex hasonlít legjobban az eredeti, paradicsombeli állapotra, amikor szabadon férfiak és nők lehettünk,  és elfogadtak és szerettek bennünket, ezért aszexualitás villámgyorsan kábítószerré válhat, amibe belemenekülünk a körülvevő világ elől. Azonban céltévesztett emberként ez is rengeteg harag, vita, és nyomorúság forrása lehet  – és sok esetben lesz is.

Szex a házasságon kívül: A kereszténység elutasítja  a házasságon kívüli szex minden formáját (előtte, mellette, helyette…),  mert a teljes önátadás csak teljes felelősségvállalás mellett lehetséges. Ez ugyan nem könnyű, de a türelmet olyan fának tekinti melynek „keserű a gyökere, de édes a gyümölcse”.
Abortusz: Elutasítja az abortuszt, mert az emberi élet kioltása „eléd adtam az életet és a halált, áldást és átkot… válaszd inkább az életet!”  mondja Isten Izrael népének.
A  homoszexualitás: kereszténység a férfi , és női identitás sérüléséből fakadó tévútnak látja, és nem tudja elfogadni, noha  magát a homoszexuális embert el kell fogadni szeretettel. (Érdemes megemlíteni, hogy számos híres homo-,  vagy biszexuális emberre gyakorolt nagy vonzerőt a szerető Isten nyújtotta bűnbocsánat gondolata: a költő Verlaine, az író Oscar Wilde és Julien Green, a filmrendező Pasolini és Zefirelli.)

Tehát a kereszténység szerint a szex nem rossz, hanem kifejezetten jó dolog, ami még jobb dolgokra mutat rá. De szerinte nem mindegy, hogy ezt a hatalmas ajándékot hogyan használjuk.

Irodalom:

http://www.biblia.hu/

Clifford és Joyce  Penner: A szexualitás ajándéka, Harmat kiadó

http://www.harmat.hu/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=162&Itemid=344

A Penner házaspár weboldala:

http://www.passionatecommitment.com/